HR Lexicon

Find the keywords in Human Resources.
Dutch to English translations.

Dutch

English

aanwezigheid, presentie attendance
absentismepercentage absenteeism rate
academisch jaar, schooljaar academic year
arbeider worker
arbeidscontracten employment contract
arbeidsinspecteur labour inspector
arbeidskosten labour cost
arbeidsomstandigheden work(ing) conditions
arbeidsongeschikt incapacity
arbeidspraktijk labour practice
arbeidsrecht, werkgelegenheidsrecht employment law
secundaire arbeidsvoorwaarden benefits 
bonus, premie bonus
autokosten car expenses
carrière career
loopbaanbeheer career management
Kerstdag Christmas day
collectieve overeenkomst collective agreement
auto van de zaak - lease auto company car
bedrijfsarts company doctor
bedrijfsbeleid company policy
bedrijfsreorganisatie company reorganisation
compensatie compensation
Wet persoonsregistraties data protection act
vrije dag day off
ontslag dismissal
ontslagprocedure dismissal procedure, redundancy procedure
op staande voet ontslag dismissal without notice
werknemer employee
werknemersbijdragen employee contributions
werknemersdossiers employee files
personeelsnummer employee number
werknemersvertegenwoordiger employee representative
werknemersbijdragen employee's contributions
werknemer, medewerker employee, salaried employee
werkgever employer
arbeidscontracten employment contract
arbeidsrecht, werkgelegenheidsrecht employment law
dienstbetrekking, functie employment, job
gezondheid en veiligheid health and safety
ziektekostenverzekering health insurance
vakantie holiday
vakantiegeld, vakantiebonus holiday allowance
thuiswerker homeworker
thuiswerken, telewerken homeworking
HRIS HRIS
personeelsbeleid human resource policy
human resources human resources
human resources management (HRM) human resources management (HRM)
functieomschrijving job description
arbeidskosten labour cost
arbeidsbureau labour exchange
werkkrachten, mankrachten labour force, manpower
arbeidsinspecteur, fabrieksinspecteur labour inspector, factory inspector
arbeidswetgeving labour legislation
arbeidspraktijk labour practice
arbeidsrelaties labour relations
verlof leave of absence
verlof, vakantie leave, holiday
wettelijk kader legal framework
wettelijke bepalingen, statutaire bepalingen legal provisions, statutory provisions
wettelijk vertegenwoordiger legal representative
wettelijke status legal status
statutair, wettelijk legal, statutory
gewijzigde wet- en regelgeving legislative changes
wetgever legislator
opzegduur length of notice
diensttijd, anciënniteit length of service
zwangerschapsverlof maternity leave
1 mei, Dag van de Arbeid May day
minister van Financiën Ministry of Finance
minister van Werkgelegenheid Ministry of Labour
bedrijfstak-CAO multi-industry agreement
nieuwjaarsdag New Year's Day
nachtploeg night shift
nachtdiensttoeslag night shift allowance
nachttoeslag night shift allowance
bedrijfsarts occupational health doctor
organisatie van een bedrijf organisation of a company
wezenpensioen orphan's allowance
outplacement outplacement
outsourcing outsourcing
overgekwalificeerd overqualified
overuren overtime
betaald verlof paid leave
moedermaatschappij parent company
parttimer deeltijd part timer
gedeeltelijke invaliditeit partial disability
vaderschapsverlof paternity leave
loon, loonlijst pay, payroll
loon, salaris pay, salary
salarisstrook payslip
hangend dossier pending file
pensioenfonds pension fund
pensioenregeling, pensioenplan pension scheme
pensioen pension, allowance
prestatiebeoordeling performance review
opzegtermijn period of notice
periodiek werk, sporadisch werk periodic work, sporadic work
blijvende invaliditeit permanent disability
functie, positie position, function
zwangerschap pregnancy
werving, selectie recruitment
wervingsbeleid recruitment policy
wervingsproces recruitment process
verkorte werkweek reduced workweek
reductie reduction
vermindering reduction
arbeidstijdverkorting reduction in work time
gedwongen ontslag redundancy
ontslagen, afvloeiing redundancy
afvloeiingsuitkering redundancy payment
afvloeiingsuitkering, ontslaguitkering redundancy payment, severance pay
afvloeiingsplan redundancy plan
referentiesalaris reference salary
herstructurering, reorganisatie restructuring, reorganisation
retentiecijfer retention rate
pensioen retirement, pension
hertraining, hergroepering retraining, redeployment
retroactief, geantidateerd retroactive
sabbatical sabbatical leave
sabbatical year sabbatical year
veiligheidsvoorschriften safety regulations
salaris salary
salarisschaal salary bracket
salarisbezuiniging, loonbezuiniging salary cut, wage cut
salarisverschil salary differential
salarisdispariteiten, salariskloof salary gap
loonstijging, salaristoename salary increase
screening, voorselectie short list
kortdurende invaliditeit short-term disability
ziekteverlof sick leave
zieke sick, sick person
ziekte-uitkering sickness benefit
ziekte, aandoening sickness, disease
handtekening signature
sociale lasten, sociale verzekeringsbijdragen social security contributions, national insurance contributions
fonds van sociale verzekeringen social security fund
sociale verzekeringsschema social security scheme
sociale zekerheid, verzekeringsdekking social security, insurance coverage
sociale zekerheid, sociale verzekering social security, national insurance
sociale diensten social services
speciaal verlof special leave
gespecialiseerde unit specialised unit
personeelsinkrimping, personeelsvermindering staff reduction, downsizing
personeelsverloop staff turnover
personeel, medewerkers staff, workforce
personeelsbeheer staffing management
gespreide werktijden staggered hours
aandeel stake
standaard standard
levensstandaard standard of living
ingangsdatum, startdatum start date
wettelijk vastgesteld verlof statutory leave
verplicht, wettelijk pensioenregeling statutory pension scheme
belastbaar inkomen taxable income
belastingheffing taxation
tijdelijke invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid temporary disablement, temporary incapacity
tijdelijke dienstbetrekking temporary employment
interim temporary work
tijdelijk werk temporary work
contract voor tijdelijk werk temporary work contract
iemand die tijdelijk, ongeregeld werk verricht temporary worker, casual worker
tijdelijk, ongeregeld temporary, casual
beëindigingsdatum termination date
beëindigingsdatum, vervaldatum termination date, expiry date
beëindiging, annulering termination, annulment
stagiaire, trainee trainee
trainingsperiode, in-company training training period
transporttoeslag travel allowance
reisvergoeding travel allowance
onderbezetting, personeelstekort understaffing, undermanning
werkeloze unemployed worker
werkeloosheid, ontslag unemployment
werkeloosheidsuitkering unemployment benefit
werkeloosheidsuitkering unemployment insurance
contract voor onbepaalde tijd employment contract for indefinite period of time
onbetaald verlof unpaid leave
variabel loon variable wage
loongrens wage ceiling
loonsverlagingen wage cut-backs
loonstijging wage drift
loonstop wage freeze
salarisschaal, loonschaal wage scale
vermogensbelasting wealth tax
week week
vakantieweek week's holiday
doordeweekse dag weekday
wekelijks weekly
doordeweekse rustdag weekly rest day
weekloon weekly wage
sociale voorzieningen welfare benefits
werkvergunning work permit
werkmethode, werkpraktijken work practices
arbeidsregulering work regulation
werkrooster work schedule
werkrooster work schedule
arbeidsomstandigheden work(ing) conditions
werk, baan work, job
arbeider worker
werknemersvergoeding workers compensation
personeelsbestand, personeelsbezetting workforce, headcount
werkdag working day
werkuren working hours
arbeidsleven working life
werklunch working lunch
werkweek working week
ondernemingsraad works council
Please take note of the Disclaimer Regarding Accuracy of Information